Raad van toezicht (rvt)

De raad van toezicht houdt toezicht op de besturing en op de algemene gang van zaken binnen Laurentius en de ondernemingen waarmee wij zijn verbonden. Ook geeft de raad de directeur-bestuurder gevraagd en ongevraagd advies. De raad richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van Laurentius en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de betrokkenen af. 

Taken en bevoegdheden

De raad is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. De raad beslist over benoeming, beoordeling, beloning, schorsing en ontslag van de directeur-bestuurder. Met de inwerkingtreding van de nieuwe Woningwet per 1 juli 2015 benoemt de raad nieuwe leden van de raad van toezicht. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad zijn in onze statuten beschreven en in het reglement voor de raad van toezicht verder uitgewerkt.

Samenstelling raad

De heer drs. P.M. Knuvers RA RE (Peter)
Mevrouw M.J.P. Hesen MBA (Marina)
De heer ing. V.C.A. Reijers (Vincent)
Mevrouw mr. D.S.N. Bakker-van den Berg (Denise)

De heer drs. E. Kemperman MBA (Eric)

Vergoeding:

De door onze ledenraad vastgestelde vergoeding bedraagt:

  • Voor de commissarissen 5 procent van de maximale bezoldiging van de directeur-bestuurder
  • Voor de voorzitter van de raad 7,5 procent van die bezoldiging.
  • Reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer. 

Auditcommissie

De auditcommissie is een vaste commissie van de raad van commissarissen. Zij ondersteunt en adviseert de raad bij:

  • Toezicht op de interne controle en risicobeheersing
  • Naleving van richtlijnen en voorschriften van externe toezichthoudende instanties en overige stakeholders
  • Naleving van relevante gedragscodes
  • Controle door en de relatie met de externe accountant
  • Informatieverschaffing voor de financiële planning
  • Voortgang en verantwoording van resultaten (zowel intern als extern) en andere aspecten binnen de planning- en controlecyclus
  • Continuïteit en betrouwbaarheid van de geautomatiseerde gegevensverwerking 

Remuneratiecommissie

Ook de remuneratiecommissie is een vaste commissie van de raad van toezicht. De taken van de remuneratiecommissie zijn opgenomen in het reglement van de remuneratiecommissie. De commissie adviseert de raad van toezicht over (de toepassing van) het beoordelings- en bezoldigingsbeleid voor de directeur-bestuurder. Het laatste remuneratierapport van Laurentius doet verslag van het boekjaar 2014.

Reageer op deze paginaIn ons privacybeleid vindt u meer informatie over hoe we met uw persoonlijke gegevens omgaan. Indien u niet akkoord gaat, kunnen wij uw verzoek helaas niet in behandeling nemen.