Concrete afspraken: 1.200 nieuwe sociale huurwoningen, integrale wijkaanpak, investeren in duurzaamheid en veiligheid (Alliantie Breda)

donderdag 27 juni 2019

1.200 nieuwbouw sociale huurwoningen, integrale wijkaanpak en investering in duurzaamheid. Net als in veiligheid en wonen en zorg. Breda brengt het samen en maakt het concreet. De nieuwe afspraken tussen huurders, gemeente en woningcorporaties zijn een feit. En per jaar staat omschreven wat ze concreet gaan doen.

De Bredase woningcorporaties Alwel, Laurentius, WonenBreburg, de Gezamenlijke Huurderskoepel (GHK) en de Gemeente Breda hebben afspraken gemaakt over de volkshuisvestelijke opgave in Breda voor de komende 5 jaar. Op de agenda van de nieuwe Alliantie 2019-2023 staan thema’s zoals betaalbaarheid en beschikbaarheid, wonen en zorg, duurzaamheid, nieuwbouw en veiligheid prominent benoemd.

Voor de nieuwbouwopgave wordt ingezet op de realisering van 1.200 sociale huurwoningen door de drie woningcorporaties. Daarnaast wordt gekeken op welke wijze de corporaties een rol kunnen spelen bij de realisering van middeldure huurwoningen. De gemeente reserveert binnen de Versnellingsgelden budget voor de nieuwbouwopgave. Deze volgt uit het coalitieakkoord Lef en Liefde 2018-2022. De partijen gaan intensief samenwerken met de ketenpartners onder de slogan ‘Breda brengt het samen’.

Wim Leerves, namens de Gezamenlijke Huurderskoepels Breda (GHK) en voorzitter van SHW, belangenvertegenwoordiging huurders WonenBreburg:
“Het is een intensief proces geweest waarbij moeilijke keuzes gemaakt moesten worden, maar dat uiteindelijk heeft geleid tot evenwichtige afspraken voor de Bredase woningmarkt. Hierbij hebben wij ons als belangenbehartiger van de huurders in het sociale segment met name hard gemaakt voor de beschikbaarheid van betaalbare huurwoningen. Verder zijn we verheugd dat per 1 september jl. een meldpunt voor crisissituaties is gerealiseerd waar burgers hun zorgen over overlast en hulpvragen van kwetsbare medeburgers kunnen neerleggen in de wetenschap dat er daadwerkelijk op korte termijn iets mee zal worden gedaan. Als volwaardig partner in de Bredase Alliantie zullen wij opvolging van de gemaakte afspraken nauwlettend monitoren en evalueren, zodat eventueel tijdig kan worden bijgestuurd."


Hans Pars, bestuursvoorzitter WonenBreburg, namens de drie woningcorporaties Alwel, Laurentius, WonenBreburg: “Deze nieuwe prestatieafspraken herbevestigen de goede samenwerking tussen huurders, gemeente en woningcorporaties. Een compliment voor dit College dat in haar gehele breedte hieraan heeft bijgedragen. Ik ben blij dat we concrete afspraken hebben kunnen maken over onder andere 1.200 betaalbare nieuwbouwhuurwoningen, het verduurzamen van het woningbezit en dat we gezamenlijk 7 miljoen in leefbaarheid en veiligheid gaan investeren. Samen werken aan betaalbaar, duurzaam en leefbaar wonen voor de huurders in Breda. Genoeg ambities en nu volle kracht vooruit om dit te realiseren.”

Daan Quaars, wethouder bouwen en wonen: ‘’Ik ben trots dat we deze afspraken met elkaar maken. Betaalbaarheid en aandacht voor de middeldure woningen zijn belangrijk. Daarnaast ben ik blij dat we met veiligheid veel pro-actiever aan de slag gaan. Kortom, deze afspraken leveren een mooie bijdrage aan onze ambitie voor 6.000 nieuwe woningen erbij in de komende 4 jaar, betaalbaar en op de juiste plek. Zodat iedereen fantastisch kan wonen in Breda”

Voldoende betaalbare huurwoningen
Een belangrijk onderdeel in de afspraken is voldoende betaalbare huurwoningen in de verschillende prijsklassen en voor de verschillende doelgroepen. De gemeente en corporaties leveren een gezamenlijke inspanning aan het beschikbaar krijgen van voldoende geschikte nieuwbouwlocaties om de nodige sociale, en dan met name betaalbare huurwoningen, te kunnen realiseren. Laurentius levert vanaf 2022 een bijdrage aan de opgave. Een op te zetten taskforce bevordert doorstroming op de woningmarkt en stimuleert passend wonen.

Duurzaamheid
Partijen streven op termijn naar een CO2-neutrale en volledig circulaire woningvoorraad. Onder CO2-neutraal wordt ook verstaan het terugdringen van fossiele brandstoffen, de opwek en het gebruik van duurzame energie en het terugdringen van het verbruik van energie. De corporaties presteren elk maximaal binnen de financiële mogelijkheden die ze hebben.

Gemeente en corporaties steunen bewoners bij verduurzaming van de woning. Omdat energiebewust gedrag een CO2-besparing van 10 tot 15% kan opleveren geven partijen in de communicatie met huurders/gebruikers structureel aandacht aan de mogelijkheden voor energiebesparing. Partijen onderschrijven dat het Amer-warmtenetwerk als duurzame bron kan bijdragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot. Voorwaarde is dat de CO2-uitstoot verder wordt gereduceerd.

Samenwerken in de wijk
Gemeente en corporaties werken samen steeds meer wijkgericht en hebben de ambitie om in kwetsbare wijken samen met maatschappelijke organisaties, ondernemers en onderwijs het gesprek met bewoners te blijven voeren om te komen tot integrale aanpakken. De focus ligt vooral op leefbaarheid (schoon, heel en veilig, met daar waar mogelijk aandacht voor duurzaamheidsaspecten en klimaatadaptatie) en participatie, omdat daar de directe invloed van de gemeente en de corporaties ligt.

De gemeente zet in 2019 € 500.000 en daarna jaarlijks € 1 miljoen in voor aanpak van kwetsbare wijken en wijkveiligheid. De corporaties dragen samen € 3.500.000 bij. Ze blijven samenwerken met wijkplatforms, wijkdeals, buurtrechten en inzet van wijkbudgetten.

Wonen en Zorg
Partijen willen dat kwetsbare mensen die in de wijk wonen, daar zo lang mogelijk kunnen blijven wonen. Daarnaast willen ze ervoor zorgen dat instromende kwetsbare bewoners zo optimaal mogelijk landen in de wijk. Dit vraagt om een passend woon- en zorgaanbod in de wijken, en om dit tot stand te brengen willen gemeente, corporaties en zorgaanbieders intensiever samenwerken. Het streven is een woonaanbod waarbij zorg flexibel kan worden op- en afgeschaald, afhankelijk van wat nodig is voor de bewoner. Per wijk zal een visie op wonen en zorg worden gemaakt om meer richting te geven aan de toekomstige woningvoorraad en woninggeschiktheid (kwantitatief én kwalitatief), gewenste woonvormen, voorzieningen, begeleiding en ontmoetingsplekken voor kwetsbare mensen waaronder ouderen.

Veiligheid
Gemeente en corporaties willen overlast, zorg en ondermijning snel en tijdig opsporen, signaleren en aanpakken. Dit gebeurt proactief en met ruimte voor experimenten.