Warmtewet en compensatiefonds

De warmtewet is in 2014 door de overheid in het leven geroepen. En is bedoeld om warmteafnemers/huurders te beschermen tegen (te) hoge tarieven van warmteleveranciers. De warmtewet beschouwt Laurentius als beheerder en eigenaar van collectieve verwarming en dus als warmteleverancier. De warmtewet is niet van toepassing voor bewoners met een eigen individuele Cv-ketel.

De warmtewet is op u van toepassing als u de kosten voor verwarming en eventueel warm water aan Laurentius betaalt.

Wat is collectieve verwarming?

Collectieve verwarming is één installatie met meerdere aansluitingen. Bij Laurentius is dat:

 • Blokverwarming: meerdere woningen aangesloten op een eigen ketelhuis in het complex
 • Wijkverwarming: meerdere blokken aangesloten op het stadsverwarmingsnet

Wat is het doel van de warmtewet

De warmtewet beschermt u tegen:

 • Slechte kwaliteit warmtelevering
 • Slechte dienstverlening
 • Te hoge tarieven

Leveringsovereenkomst

In deze overeenkomst maken we met u afspraken over de warmtelevering door Laurentius. Deze afspraken zijn in overeenstemming met Aedes, de Woonbond en de Consumentenbond. 

Verbruik meten

We meten het warmteverbruik in uw woning zo nauwkeurig mogelijk. Zodat we zeker weten dat u betaalt voor de warmte die u daadwerkelijk heeft afgenomen. Dit doen we door middel van:

 1. Individuele meter in het leidingwerk per woning
 2. Radiatormeters per radiator

Afrekenen warmtekosten

Sinds de warmtewet is er een maximum tarief voor de levering van warmte. Dit tarief wordt jaarlijks vastgesteld door de autoriteit consument & markt (ACM). Wij rekenen af op basis van:

 • Een nauwkeurige meting van het verbruik
 • Het NMDA principe, dat betekent 'Niet Meer Dan de huurder Anders zou betalen met een individueel gasgestookte HR107 ketel'.

Het bedrag dat overblijft uit het compensatiefonds minus een klein bedrag voor fondsopbouw voor 2017, wordt bij de eindafrekening in mindering gebracht. Dit bedrag was begin 2017 bekend en werd verrekend op uw jaarrekening warmtekosten.

Voor 2017 heeft Laurentius de volgende warmtetarieven vastgesteld:
Vaste kosten warmtelevering per jaar € 170,13 (€ 130,13 vaste kosten en € 40,- compensatiefonds) - het maximaal tarief bepaald door ACM is € 299,16
Warmte per GJ € 20,42 - het maximaal tarief bepaald door ACM is  € 22,69
Warmtapwater per GJ € 20,42 - het maximaal tarief bepaald door ACM is  € 22,69
Meettarief per jaar € 25,02 - het maximaal tarief bepaald door ACM is  € 25,02

Ga voor meer informatie over de jaarrekening naar warmtekosten

Voor 2018 heeft Laurentius de volgende warmtetarieven vastgesteld:
Vaste kosten warmtelevering per jaar € 174,63 (€ 134,63 vaste kosten en € 40,- compensatiefonds) - het maximaal tarief bepaald door ACM is € 309,52
Warmte per GJ € 21,65 - het maximaal tarief bepaald door ACM is € 24,05
Warmtapwater per GJ € 21,65 - het maximaal tarief bepaald door ACM is € 24,05
Meettarief per jaar € 25,36 - het maximaal tarief bepaald door ACM is € 25,36

Wat is het compensatiefonds

Dit is een fonds waar een reserve wordt opgebouwd voor (het kunnen betalen van) de kosten van warmtestoringen. Vooral bedoeld om het voor warmteafnemers/huurders helder en transparant te maken wat er met hun jaarlijkse bijdrage voor deze warmtestoringen gebeurt. Die bijdrage zit normaliter onzichtbaar opgenomen in het vastrecht. In overleg met de Huurderskoepel is het compensatiefonds opgericht. Meer informatie over het compensatiefonds vindt u bij onderstaande vragen en antwoorden.

Veel gevraagd over Warmtewet en compensatiefonds

Wat is het compensatiefonds?

Dit is een fonds waar een reserve wordt opgebouwd voor (het kunnen betalen van) de kosten van warmtestoringen. Vooral bedoeld om het voor warmteafnemers/huurders helder en transparant te maken wat er met hun jaarlijkse bijdrage voor deze warmtestoringen gebeurt. Die bijdrage zit normaliter onzichtbaar opgenomen in het vastrecht. In overleg met de Huurderskoepel is besloten om het compensatiefonds op te richten. 

Waarom heeft Laurentius voor een compensatiefonds gekozen?

Om twee redenen:

1. De belangrijkste reden is dat we de kosten inzichtelijker en transparanter willen maken voor huurders.
2. We maken zo een onderscheid in wat verrekenbaar is (compensatiefonds) en wat niet (vastrecht). De huurders aan wie we collectief warmte leveren, maken bij een storing langer dan 4 uur, aanspraak op een vergoeding uit het fonds. Als er aan het eind van het jaar geld over is uit het fonds, wordt dit in mindering gebracht bij de eindafrekening warmtekosten.

Krijg ik de kosten van het compensatiefonds terug als er een jaar geen storing was?

Ja. Als er aan het eind van het jaar geld over is uit het fonds, wordt dit in mindering gebracht bij de eindafrekening warmtekosten.

Wat zijn de warmtetarieven Laurentius voor 2017?

Laurentius heeft de volgende tarieven voor 2017 vastgesteld:

Vastrecht Warmte € 170,13 per jaar
Bestaand uit:

 • Vaste kosten warmtelevering € 130,13 per jaar. Dit zijn de vaste kosten voor de warmteaansluiting, ongeacht uw verbruik.
 • Compensatiefonds € 40,- per jaar. Dit is een reservering voor de vergoeding die Laurentius moet uitkeren in geval van een storing.
 • Verbruik kosten Ruimteverwarming € 20,42 per GJ.
 • Verbruikkosten Warm Tapwater € 20,42 per GJ.
 • Meettarief € 25,02 per jaar.

Alle bovengenoemde bedragen zijn inclusief BTW.

Wat zijn de warmtetarieven Laurentius voor 2018?

Laurentius heeft de volgende tarieven voor 2018 vastgesteld:

Vastrecht Warmte € 174,63 per jaar
Bestaand uit:

Vaste kosten warmtelevering € 134,63 per jaar. Dit zijn de vaste kosten voor de warmteaansluiting, ongeacht uw verbruik.
Compensatiefonds € 40,- per jaar. Dit is een reservering voor de vergoeding die Laurentius moet uitkeren in geval van een storing.
Verbruik kosten Ruimteverwarming € 21,65 per GJ.
Verbruikkosten Warm Tapwater € 21,65 per GJ.
Meettarief € 25,36 per jaar.
Alle bovengenoemde bedragen zijn inclusief BTW.

Welke compensatie krijg ik bij een storing?

U krijgt een vergoeding van Laurentius voor een storing/onderbreking van de collectieve warmtelevering als deze storing langer heeft geduurd dan 4 uur. Duurde de storing korter dan 4 uur? Dan krijgt u geen vergoeding.

U krijgt 35 euro bij een onderbreking van 4 tot 8 uur. Voor iedere 4 uur dat de storing langer duurt dan 8 uur, heeft u recht op een extra bedrag van 20 euro. Laurentius moet de compensatie binnen 6 maanden na het herstel van de storing aan u betalen.

U ontvangt nooit een vergoeding als de onderbreking van warmtelevering drie dagen van tevoren (of langer van tevoren) is aangekondigd (t.b.v. onderhoud/reparaties).

Uw recht op vergoeding bij onderbreking van de collectieve warmtelevering kunt u nalezen op de website van de Autoriteit Consument en Markt.

Hier vindt u onze algemene voorwaarden warmtelevering

Hoe kan ik een storing melden?

Meld dit direct bij Laurentius. Wij schakelen de installateur in om onderzoek te doen naar de ernst van de storing. Bij ernstige storingen waarbij de warmtelevering volledig uitvalt, onderneemt de installateur zo spoedig mogelijk actie. Het is niet nodig dat alle bewoners deze storing melden om in aanmerking te komen voor storingscompensatie, natuurlijk helpt dit wel bij het bepalen van de ernst van de storing.

Moet ik zelf een schriftelijk verzoek indienen om compensatie te krijgen?

Ja, dat klopt.  Als de levering niet aan het overeengekomen kwaliteitsniveau voldoet kunt u een schriftelijk verzoek tot terugbetaling van de betaalde kosten bij Laurentius indienen. U vermeldt hierbij de periode waarover de levering naar uw mening niet aan het kwaliteitsniveau heeft voldaan en geeft een concrete onderbouwing van de tekortkoming. Laurentius beslist zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 3 maanden na indienen van het verzoek. Het recht op terugbetaling van de kosten vervalt indien het verzoek niet binnen 1 jaar na de wanprestatie is ingediend.

Waarom een leveringsovereenkomst warmte?

De leveringsovereenkomst warmte is een uitbreiding van uw bestaande huurovereenkomst met Laurentius. In de leveringsovereenkomst staan de afspraken over de warmtelevering door Laurentius aan u als huurder. Daarnaast staan er aanvullende rechten in waar u als huurder aanspraak op kan maken, zoals een financiële compensatie bij ernstige storingen in warmtelevering. Deze overeenkomst is in overeenstemming met Aedes, de Woonbond en de Consumentenbond; er is dus vanuit het huurdersbelang goed naar gekeken.

Moet ik de leveringsovereenkomst tekenen?

Omdat u al warmte afneemt van Laurentius bent u niet verplicht om de nieuwe overeenkomst te tekenen. Wel heeft Laurentius een informatieplicht en willen we er zeker van zijn dat u op de hoogte bent van de veranderingen in de nieuwe leveringsovereenkomst. Wij ontvangen de overeenkomst daarom graag getekend van u retour. De nieuwe leveringsovereenkomst is sowieso voor u van toepassing.

Mijn meter is niet op 0 gezet per 1 januari?

Dat klopt, Techem kan op afstand de warmtemeters niet op 0 zetten. Dit moet een monteur handmatig instellen. Omdat de beginstand per 1 januari 2016 bij ons bekend is, kozen wij ervoor om dit niet te doen. 

Is gigajoules hetzelfde als eenheden?


Nee. U bent gewend aan de warmteafrekening in eenheden gasverbruik (m3).
Gigajoules (GJ) is de meeteenheid voor energie. In de toekomst rekent u af per afgenomen GJ.
Ter vergelijking 1 GJ = +/- 35,17 m3. Het gemiddelde warmtegebruik voor de woningen van Laurentius ligt tussen de 30 en 40 GJ per jaar.
(vb. volgens het Nibud is het warmteverbruik voor een gemiddeld gezin in een appartement 34 GJ per jaar, komt daar warmwater bij dan is het gemiddeld 42 GJ per jaar).

Ga ik door de warmtewet meer of minder betalen?

Dat hangt er vanaf. Uw stookgedrag bepaalt uiteindelijk de hoogte van uw rekening. Met uw stookgedrag heeft u immers invloed op uw verbruik en daarmee op de kosten. 

Hoe meet Laurentius het warmteverbruik?

Daar waar het  technisch mogelijk was hebben we een  individuele meter in het leidingwerk van de woning geplaatst (bijvoorbeeld in de meterkast). In een aantal complexen van Laurentius was dit technisch niet mogelijk. In dat geval hebben we de huidige radiatormeters  op de radiatoren gehandhaafd om de warmte zo nauwkeurig mogelijk te meten. 

Meer vragen over dit onderwerp (11)

Vertalen / Translate