Direct naar inhoud

Duurzaam en betaalbaar wonen in veerkrachtige wijken

donderdag 04 juli 2024

Vandaag werden de prestatieafspraken voor 2024-2028 getekend. Hierin leggen we speerpunten vast over nieuwbouw, verduurzaming en betaalbaarheid van woningen in Breda. Centraal staan veerkrachtige wijken, versneld bouwen, betaalbare woonlasten, duurzaamheid en huisvesting van aandachtsgroepen.

Prestatieafspraken, ook Alliantieafspraken genoemd, zijn afspraken tussen de huurdersorganisaties, gemeente en de woningcorporaties. Deze afspraken helpen om het wonen in Breda te verbeteren.


Met elkaar hebben we afgesproken om aan veerkrachtige wijken te werken

Een voorbeeld zijn Hoge Vucht en Heusdenhout. We werken samen door een integrale aanpak, met een diverse woningvoorraad. We zetten in op een andere instroom van nieuwe bewoners en op het optimaal samen werken aan een leefbare woonomgeving. De Alliantiepartners dragen actief bij aan bestaanszekerheid, door te sturen op betaalbare woonlasten.


De ambitie is om jaarlijks samen gemiddeld 450 sociale- en 50 middeldure huurwoningen te bouwen in Breda

Duurzaamheid staat centraal met projecten voor circulariteit, klimaatadaptatie en biodiversiteit. We richten ons ook op huisvesting voor aandachtsgroepen en verbeteren de samenwerking bij complexe casuïstiek onder regie van de gemeente.


Onze directeur-bestuurder Lucas de Boer zegt over de afspraken: 

“Er zijn nog steeds veel mensen die zoeken naar een thuis. We willen onze huidige huurders én nieuwe huurders een betaalbare, fijne en veilige plek bieden om te wonen. Deze nieuwe afspraken helpen ons om de juiste stappen te nemen om hiervoor te kunnen blijven zorgen”.


Wethouder Arjen van Drunen (Wonen):

“Samen staan we voor een stad waar plek is voor iedereen en waar mensen prettig kunnen (blijven) wonen in een sterke wijk; nu en in de toekomst. Met alle maatschappelijke uitdagingen van vandaag is dat niet eenvoudig. Ik ben daarom trots dat we gezamenlijk tot nieuwe afspraken zijn gekomen, waarmee we de komende vier jaar huurders fijner kunnen laten wonen in Breda.”


Woonvisie als basis

De nieuwe woonvisie is vastgesteld op 27 juni door de gemeenteraad. Deze dient als basis voor de nieuwe prestatieafspraken. Met deze afspraken pakken we de lokale, regionale en landelijke woonuitdagingen aan, in lijn met nationale prestatieafspraken (NPA) en de SRBT-woondeal. Ze helpen ook bij de uitvoering van het programma Verbeter Breda, dat tot doel heeft de tweedeling in de stad te verminderen.