Direct naar inhoud

Algemene ledenvergadering

Naast de statutaire bevoegdheden, waarmee we inhoud geven aan de zeggenschap van de leden, is er twee keer per jaar een algemene ledenvergadering (ALV) waarmee we de verbinding met onze leden in stand houden. De ALV is ook een klankbord voor de directeur-bestuurder.

Samenstelling

Alle bewoners kunnen lid worden. De voorzitter van de vergadering is of de voorzitter van de raad van commissarissen of de directeur-bestuurder. De bestuurssecretaris faciliteert de ALV.

Taken en bevoegdheden

De ALV stelt het jaarverslag vast. Ook beslist de ALV over wijziging van de statuten. Zij kan ook altijd, gevraagd en ongevraagd, de directeur-bestuurder en de raad van commissarissen adviezen geven. Onze directeur-bestuurder informeert de ALV tweemaal per jaar over de voortgang van de werkzaamheden en de ontwikkelingen in de corporatiesector.

Huishoudelijk Reglement

Het huishoudelijk reglement vloeit voort uit onze statuten. Het zijn de zogenaamde spelregels voor de algemene ledenvergadering.