Direct naar inhoud

Laurentius tekent woondeal regio Stedelijke regio Tilburg-Breda

donderdag 09 maart 2023

Provincie Noord-Brabant, 56 gemeenten, 38 woningcorporaties en minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening hebben hun handtekening gezet onder vier regionale woondeals voor Brabant. De ondertekenaars zetten hiermee de schouders onder de grote opgave voor Brabant om tot en met 2030 ruim 130.000 woningen te bouwen in de provincie.

In deze vier regionale woondeals is concreet vastgelegd hoeveel woningen er bij komen in iedere regio en gemeente. Twee derde van de nieuwbouw verplicht gaat bestaan uit betaalbare woningen. Veertig procent van de nieuwbouw is bedoeld voor middeninkomens. Ook moet dertig procent van de bestaande voorraad gaan bestaan uit sociale huur. Gemeenten die nu een lager aandeel hebben dan dertig procent, moeten dit aandeel op peil brengen met nieuwbouw. Gemeenten die nu al meer dan dertig procent sociale huurwoningen hebben, bouwen dan meer voor het middensegment.

Regionale invulling

Ook zijn er afspraken gemaakt over woningen voor verschillende aandachtgroepen zoals arbeidsmigranten, woonwagenbewoners of studenten. Elke regio heeft dit ingevuld, aan de hand van karakteristieken van de desbetreffende regio. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over het bouwen van flexwoningen, collectieve woonvormen en nieuwe woonvormen. Hierbij is circulariteit en duurzaam bouwen in elke woondeal een belangrijk uitgangspunt. Regio Zuidoost-Brabant heeft, als Brainportregio, op dat punt al de meest concrete afspraken gemaakt.

Regionale versnellingstafels

In de uitvoering van de woondeals werken Rijk, provincie, gemeenten en woningcorporaties intensief samen en ook met relevante maatschappelijke en marktpartijen. Aan de regionale versnellingstafels wordt hun hun expertise en denkkracht benut om de woningbouw te versnellen. Dit gebeurt door bijvoorbeeld het stellen van prioriteiten, het benutten van (samenwerkings-) kansen en oplossingen zoeken voor knelpunten. De noodzaak tot samenwerking, om vertraging van de woningbouw te voorkomen, werd alleen maar groter door de recent bekendgemaakte natuurdoelanalyses van de Natura2000-gebieden in Brabant, met als gevolg waarvan een beperking van te verlenen stikstofvergunningen (Wet natuurbescherming, Wnb).