Direct naar inhoud

Governancestructuur

Laurentius is een vereniging. In onze statuten staan de belangrijkste regels die gelden voor de vereniging.

Wie doe wat?

Er zijn verschillende partijen betrokken bij het bestuur en toezicht van onze organisatie. Wat is precies hun rol?

  • De directeur-bestuurder bestuurt onze vereniging.
  • De raad van commissarissen houdt toezicht op de besturing van Laurentius.
  • De algemene ledenvergadering praat mee over maatschappelijke thema's.
  • De Ondernemingsraad van Laurentius vertegenwoordigt de belangen van de medewerkers van Laurentius.
  • De Huurderskoepel Laurentius is een zelfstandige organisatie, naast Laurentius: zij behartigt de belangen van de huurders van Laurentius.
  • De bewonerscommissies zetten zich in voor de belangen van medehuurders in een flat, straat of buurt.

Integriteit

Laurentius hecht veel waarde aan de integriteit van haar medewerkers en aan het integer handelen van de organisatie. In 2014 heeft de directeur-bestuurder het integriteitsbeleid opnieuw vastgesteld. Onderdeel van het beleid is de naleving van de Integriteitscode en meldingsregeling van Laurentius en het instellen van een extern vertrouwenspersoon.

Visitatie

Volgens de Governancecode Woningcorporaties en als lid van de brancheorganisatie Aedes, verplichten wij ons om één keer per vier jaar een visitatie uit te laten voeren. Onze eerste visitatie Laurentius was in 2010.