Direct naar inhoud

Visitatietraject levert mooi rapport op over onze maatschappelijk prestaties van 2019-2022

donderdag 28 september 2023

We zijn trots op de uitkomsten van het rapport. Onze samenwerkingspartners en medewerkers werkten met z’n allen aan onze missie ‘Samen voor een thuis’. We zetten met elkaar die positieve koers voort en nemen de aandachtspunten mee om verder te verbeteren.

Weer een volwassen organisatie en goed op weg

Het traject is uitgevoerd door de visitatiecommissie Cognitum. Laurentius is beoordeeld vanuit vier optieken: maatschappelijke waarde, verankering, besturing en capaciteit. De visitatieperiode bestrijkt een periode van vier jaar: 2019 tot en met 2022. De visitatiecommissie voerde gesprekken met bewoners, de huurdersorganisatie, de gemeenten, collega-corporaties, politie, BOA’s, zorg- en welzijnspartijen, raad van commissarissen en collega’s. Uit die gesprekken constateren zij dat belanghouders Laurentius weer zien als een volwassen woningcorporatie die staat en haar opgaven volwaardig oppakt. Laurentius is weer goed op weg vanuit haar volkshuisvestelijke opgaven. En dat is een mooi compliment voor alle medewerkers. 

Laurentius presteert vanuit alle vier de optieken naar behoren

Er is ruimte om te groeien naar (zeer) goed. Een mooie prestatie. Dit temeer gezien de situatie waarin Laurentius zich bevond tot en met 2020. De term ‘naar behoren’ is een gemiddelde over de gehele visitatieperiode. Waarbij kan worden opgemerkt dat door goed werk en prestaties door alle collega’s er een enorme inhaalslag is gemaakt in 2021 en 2022. Want in oktober 2020 kwam Laurentius onder bijzonder beheer van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw vandaan. Vanaf 2021 is Laurentius weer volop actief, is zichtbaar en telt mee. Vanaf het begin van 2021 startte de organisatie met het ondernemingsplan ‘Samen dichterbij’, vanuit de toevoeging volkshuisvestelijke opgaven en maatschappelijk belang in ons werkgebied Breda en Alphen-Chaam. De focus lag daarbij op betaalbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid voor de bewoners.

Aandachtspunten voor de toekomst

Het visitatierapport beschrijft vijf aandachtspunten die we herkennen. We nemen deze ter harte waarbij we de continuïteit en ingezette koers handhaven. We zetten de komende jaren verder in op het door ontwikkelen van een netwerksamenwerking met belanghouders uit de zorg en maatschappelijke opvang. Ook gaan we investeren in het verder uitwerken van de wijkvisies, de verbetering van de bedrijfsvoering door te werken met scenarioanalyses en het effectiever werken met diverse vormen van huurdersparticipatie.

Laurentius neemt de aandachtspunten ook mee in het nieuwe ondernemingsplan waar de organisatie in 2024 mee aan de slag gaat. We blijven ons met enthousiasme, wendbaarheid, veerkracht, werkplezier en continu lerend vermogen inzetten. In nauwe samenwerking met onze belanghouders en bewoners, voor het bieden van een thuis, goed en betaalbaar wonen, voor onze bewoners. We bedanken alle betrokkenen die een bijdrage leverden aan deze visitatie: de visitatiecommissie, samenwerkingspartners, bewoners en medewerkers voor hun bijdrage en inzet. We waarderen dit enorm.  

Klik op de link om het rapport te lezen: