Direct naar inhoud

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen houdt toezicht op de besturing en op de algemene gang van zaken binnen Laurentius en de ondernemingen waarmee wij zijn verbonden. Ook geeft de raad de directeur-bestuurder gevraagd en ongevraagd advies. De raad richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van Laurentius en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de betrokkenen af. 

Taken en bevoegdheden

De raad is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. De raad beslist over benoeming, beoordeling, beloning, schorsing en ontslag van de directeur-bestuurder. Met de inwerkingtreding van de nieuwe Woningwet per 1 juli 2015 benoemt de raad nieuwe leden van de raad van commissarissen. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad zijn in onze statuten beschreven en in het reglement voor de raad van commissarissen verder uitgewerkt.

Samenstelling raad van commissarissen:

De heer drs. P.M. Knuvers RA RE (Peter)
Mevrouw M.J.P. Hesen MBA (Marina)
Mevrouw mr. E.M.C. Melis (Ilse)
De heer ing O.D.J. de Jong MRE (Otbert)

De heer drs. E. Kemperman MBA (Eric)

Vergoeding

De raad van commissarissen ontvangt haar bezoldiging volgens de maximale beroepsregel in klasse F, op basis van de definitieve publicatie van de VTW. De reiskostenvergoeding bedraagt € 0,23 per kilometer. 

Auditcommissie

De auditcommissie is een vaste commissie van de raad van commissarissen. Zij ondersteunt en adviseert de raad bij:

  • toezicht op de interne controle en risicobeheersing,
  • naleving van richtlijnen en voorschriften van externe toezichthoudende instanties en overige stakeholders,
  • naleving van relevante gedragscodes,
  • controle door en de relatie met de externe accountant,
  • informatieverschaffing voor de financiële planning.
  • voortgang en verantwoording van resultaten (zowel intern als extern) en andere aspecten binnen de planning- en controlecyclus,
  • continuïteit en betrouwbaarheid van de geautomatiseerde gegevensverwerking. 

Remuneratiecommissie

Ook de remuneratiecommissie is een vaste commissie van de raad van commissarissen. De taken van de remuneratiecommissie zijn opgenomen in het reglement van de remuneratiecommissie. De commissie adviseert de raad van commissarissen over (de toepassing van) het beoordelings- en bezoldigingsbeleid voor de directeur-bestuurder. Het laatste remuneratierapport van Laurentius doet verslag van het boekjaar 2014.