Direct naar inhoud

Ons treasurystatuut

Het financierings- en beleggingsbeleid van Laurentius is vastgelegd in een door de Raad Commissarissen goedgekeurd treasurystatuut. In dit document staan de kaders voor onze activiteiten op het gebied van financieren en beleggen en het beheer van de daarmee gepaard gaande risico’s, bijvoorbeeld het renterisico. Ook bevat dit statuut de randvoorwaarden, doelstellingen en uitgangspunten waarbinnen de activiteiten moeten worden gerealiseerd.

Kerntaak van de treasury is om steeds te bewerkstelligen dat de geld-/kapitaalmarkt bereid is om Laurentius te financieren.